Palermo

Rapina a distributore di benzina, bottino 8.000 euro